Wado-Ryu KarateWadoryu Karateverein Düsseldorfverein
Düsseldorf

Wado-Ryu Karate Lehrgänge in 2017

  Wadoryu Karate Lehrgang in Düsseldorf Leitung:
28.04.2018
10:00 - 14:00 Uhr
PrüferWadoryu Karate Lehrgang in Düsseldorflehrgang
Kontrolle und Bewertung von
Kihon, Kata und Kihon-Kumite
Shuzo Imai
26.05.2018
09:30 - 13:30 Uhr
StilrichtungsWadoryu Karate Lehrgang in Düsseldorflehrgang
Kata und Bunkai
Peter Meuren
24.11.2018
10:00 - 14:00 Uhr
PrüferWadoryu Karate Lehrgang in Düsseldorflehrgang
Kontrolle und Bewertung von
Kihon, Kata, Partner-Übungen,
Idori, Tanto-Tori
Shuzo Imai