Wado-Ryu KarateWadoryu Karateverein Düsseldorfverein
Düsseldorf

Shuzo Imai 8. Dan, unser Cheftrainer

Wado-Ryu Karate Verein Düsseldorf, Cheftrainer Shuzo Imai, 8.Dan